0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

Naša škola v spolupráci s Centrum pedagogicko-psychologickej poradne prevencie, Zuzkin park 10 ,Košice poskytuje možnosť integrovanej formy vzdelávania intelektovo nadaných detí v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov nasledovným spôsobom:

  • Deti v škole pracujú pod vedením kvalifikovaných pedagógov - absolventov špecializačného štúdia Edukácia intelektovo nadaných žiakov na I. stupni ZŠ.
  • Špeciálno-pedagogická poradňa zabezpečuje a poskytuje intelektovo nadaným žiakom odbornú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a terapeutickú starostlivosť.
  • Každý integrovaný žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vychádza zo schválených Učebných plánov pre individuálne integrovaných intelektovo nadaných žiakov a Doplnkov k učebným osnovám pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov.
  • Včasnú diagnostiku intelektovo nadaných detí zabezpečuje účasť psychológa už pri zápise detí do 1. ročníka.
  • Malý počet detí v triede (10-16) umožňuje individuálny prístup učiteľa k žiakovi a možnosť využívať netradičné aktivity na podporu tvorivosti a samostatnosti žiaka.
  • Aktívne využívanie doplnkových študijných a pracovných materiálov - alternatívne pracovné listy, príručná knižnica, multimediálna knižnica využívajúca žiacke notebooky, využívanie zdrojov školskej knižnice.
  • Všestranná podpora emocionálnej a sociálnej zložky osobnosti žiaka prostredníctvom Poradne pre rozvoj osobnosti (skupinové tréningy, individuálna práca so žiakom).
  • Široká ponuka záujmových útvarov a jazykových klubov.
  • Deti pracujú na ročníkových prácach, ktoré prezentujú pred spolužiakmi, rodičmi, resp. verejnosťou v rámci Školského veľtrhu vedy a techniky.