0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Školský vzdelávací program

Školský rok 2018/2019

ISCED1

(dokument vo formáte PDF.)

inovovaný Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1

(V školskom roku 2018/2019 sa v 1. – 4. ročníku vyučuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu spracovaného v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015).

ISCED2

(dokument vo formáte PDF.)

inovovaný Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – ISCED 2

(V školskom roku 2018/2019 sa v 5. a 7. ročníku vyučuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu spracovaného v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015).

Školský vzdelávací program

Celý dokument školského vzdelávacieho programu je rodičom k dispozícii u riaditeľky školy.

Možnosť k nahliadnutiu u riaditeľky