0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Úsek zriaďovateľky a riaditeľky SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY

školský rok 2018/2019

Mgr. Eva Bednáriková
 • zriaďovateľka a riaditeľka organizačných zložiek:
  • Súkromné gymnázium
  • Súkromná základná škola
 • učiteľka občianskej náuky
 • vedúca PK SJL, spoločenskovedných a výchovných predmetov
 • výchovná poradkyňa
 • Mgr. Ingrid Galeštoková
 • pedagogická zástupkyňa riaditeľky školy organizačnej zložky: Súkromná základná škola
 • učiteľka roč.1-4
 • triedna učiteľka III.A
 • vedúca SŠKD
 • koordinátorka Školy v prírode
 • Pedagogickí zamestnanci

  Meno a priezvisko Triednictvo
  Vychovávateľka
  (oddelenie)
  Kvalifikácia

  Vyučuje

  Pracovná pozícia (vnútroškolské funkcie)

  Mgr. Diana Péteryová I. A
 • učiteľka 1. – 4. ročníka
 • učiteľka ANJ v III. A a IV. A triede SZŠ
 • koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • Mgr. Alžbeta Marcinová I. B
 • učiteľka 1. – 4. ročníka
 • Mgr. Lýdia Novacká II. A
 • učiteľka roč.1-4
 • učiteľka ANJ v 1.a 2. ročníku metódou Jolly Phonics
 • učiteľka informatiky v 3. a 4. ročníku SZŠ
 • Mgr. Barbora Martičeková II. B
 • učiteľka roč.1-4
 • učiteľka etickej výchovy v 1. – 5. ročníku SZŠ
 • Mgr. Lenka Hodorová III. B
 • učiteľka roč.1-4
 • učiteľka ANJ v 1. a 2. ročníku SZŠ metódou Jolly Phonics a ANJ v III. B triede SZŠ
 • Mgr. Silvia Antoliková IV. A
 • učiteľka roč.1-4
 • vedúca MZ
 • učiteľka prírodovedy a vlastivedy v III. A triede SZŠ
 • koordinátorka Didaktických hier
 • Mgr. Jana Uličná V. A
 • učiteľka slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľka dejepisu
 • koordinátorka Žiackej školskej rady a Detského parlamentu
 • Mgr. Anastázia Sepešiová VII. A
  VIII .oddelenie (V. A)
 • učiteľka geografie
 • učiteľka etickej výchovy
 • vychovávateľka SŠKŽ
 • koordinátorka Európskeho klubu
 • Mgr. Simona Miklošová  
 • učiteľka roč.1-4
 • učiteľka výtvarnej výchovy
 • učiteľka hudobnej výchovy
 • učiteľka pracovného vyučovania
 • učiteľka etickej výchovy v 3. ročníku
 • Mgr. Lenka Volčková  
 • učiteľka matematiky
 • učiteľka biológie
 • učiteľka chémie
 • koordinátorka medzinárodného programu Primary Years Programme
 • Mgr. Kornélia Vojtaníková  
 • učiteľka matematiky
 • učiteľka anglického jazyka
 • vedúca PK prírodovedných predmetov
 • vedúca PK cudzích jazykov
 • koordinátorka učiteľov uplatňujúcich jazykové vzdelávanie metódou CLIL v nejazykových vyučovacích predmetoch ( 1. – 7. ročník SZŠ)

 • Odborný garant pre
 • vzdelávanie cudzincov
 • vzdelávanie slovenských žiakov prichádzajúcich z cudzojazyčného prostredia
 • Ing. Zdena Weagová, PhD.  
 • učiteľka anglického jazyka
 • učiteľka matematiky
 • učiteľka fyziky
 • učiteľka techniky
 • Mgr. Štefan Kontroš  
 • učiteľ telesnej a športovej výchovy
 • koordinátor Účelového cvičenia
 • koordinátor Lyžiarskeho výcviku
 • Mgr. Slavomíra Katkovová  
 • učiteľka ruského jazyka
 • PhDr. Angelika Dubíková  
 • učiteľka nemeckého jazyka
 • Mgr. Michal Porvažník  
 • učiteľ španielskeho jazyka
 • Mgr. Gabriela Vojteková  
 • učiteľka náboženskej výchovy
 • Mgr. Jana Gajková I. oddelenie
  (I. A)
 • vychovávateľka SŠKD
 • Ivana Jarošová II. oddelenie
  (I. B)
 • vychovávateľka SŠKD
 • koordinátorka prevencie a zdravotnej výchovy
 • koordinátorka voľného času v SŠKD
 • Katarína Frančáková III. oddelenie
  (II. A)
 • vychovávateľka SŠKD
 • Mgr. Michaela Marecká IV. oddelenie
  (II. B)
 • vychovávateľka SŠKD
 • koordinátorka výchovy k ľudským právam
 • Mgr. Miroslava Vargová V. oddelenie
  (III. A)
 • vychovávateľka SŠKD
 • Bc. Simona Takácsová VI .oddelenie
  (III. B)
 • vychovávateľka SŠKD
 • Bc. Zuzana Oreničová VII. oddelenie SŠKD
  (IV. A)
 • vychovávateľka SŠKD
 • Ing. Anna Golianová, PhD. IX. oddelenie SŠKŽ
  (VII. A)
 • vychovávateľka SŠKŽ
 • Mgr. Zuzana Kukuricášová  
 • rodičovská dovolenka
 • Zahraniční lektori

  Mark Colin Britten
 • lektor anglického jazyka
 • Technicko – hospodárski zamestnanci

  Mgr. Stanislava Krasnayová
 • administratívna pracovníčka
 • sekretárka
 • hospodárka školy
 • Ing. Veronika Voľanská
 • účtovníčka
 • mzdárka
 • personalistka