0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Úsek zriaďovateľky a riaditeľky SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY

školský rok 2019/2020

Mgr. Eva Bednáriková
 • zriaďovateľka a riaditeľka organizačných zložiek:
  • Súkromné gymnázium
  • Súkromná základná škola
 • učiteľka občianskej náuky
 • vedúca PK SJL, spoločenskovedných a výchovných predmetov
 • výchovná poradkyňa
 • Mgr. Ingrid Galeštoková
 • pedagogická zástupkyňa riaditeľky školy organizačnej zložky: Súkromná základná škola
 • učiteľka roč.1-4
 • triedna učiteľka VI.A
 • vedúca SŠKD
 • koordinátorka Zápisu detí do 1. ročníka SZŠ
 • koordinátorka Školy v prírode
 • Pedagogickí zamestnanci

  Meno a priezvisko Triednictvo
  Vychovávateľka
  (oddelenie)
  Kvalifikácia

  Vyučuje

  Pracovná pozícia (vnútroškolské funkcie)

  Mgr. Silvia Antoliková

  I. A

 • vedúca MZ
 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka prírodovedy a vlastivedy v IV. A triede SZŠ
 • Mgr. Zuzana Kukuricášová

  I. B

 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka prírodovedy a vlastivedy v IV. B triede SZŠ
 • učiteľka výtvarnej výchovy v II. B triede SZŠ
 • Mgr. Diana Péteryová

  II. A

 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka ANJ v I. A triede SZŠ metódou Jolly Phonics
 • učiteľka ANJ v IV. A triede SZŠ
 • koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • Mgr. Zuzana Džavanová

  II. B

 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka slovenského jazyka v IV. B triede SZŠ
 • Mgr. Simona Miklošová

  III. A

 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka výtvarnej výchovy
 • učiteľka hudobnej výchovy
 • Mgr. Barbora Martičeková

  III. B

 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka etickej výchovy v 1. – 4. ročníku SZŠ
 • Mgr. Lenka Hodorová

  IV. B

 • učiteľka 1. – 4. ročníka SZŠ
 • učiteľka ANJ v 1. - 3. ročníku SZŠ metódou Jolly Phonics
 • učiteľka ANJ v IV. B triede SZŠ
 • Mgr. Lenka Volčková

  V. A

 • učiteľka matematiky
 • učiteľka biológie
 • učiteľka chémie
 • učiteľka informatiky v 3. a 4. ročníku SZŠ
 • vedúca PK prírodovedných vyučovacích predmetov
 • koordinátorka medzinárodného programu Primary Years Programme
 • Mgr. Jana Uličná

  VI. A

 • učiteľka slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľka dejepisu
 • učiteľka občianskej náuky
 • učiteľka výtvarnej výchovy v V. A, VI. A  a VIII. A triede SZŠ
 • vedúca PK SJ, spoločenskovedných a výchovných vyučovacích predmetov
 • koordinátorka Žiackej školskej rady a Detského parlamentu
 • Mgr. Anastázia Sepešiová

  VIII. A

  IX .oddelenie

  (V. A+VI. A)

 • učiteľka geografie
 • učiteľka občianskej náuky
 • učiteľka etickej výchovy
 • vychovávateľka SŠKŽ
 • výchovná poradkyňa
 • koordinátorka Európskeho klubu
 • Mgr. Kornélia Vojtaníková

  -

 • učiteľka matematiky
 • učiteľka anglického jazyka
 • vedúca PK cudzích jazykov

 • koordinátorka učiteľov uplatňujúcich jazykové vzdelávanie metódou CLIL v nejazykových vyučovacích predmetoch ( 1. – 8. ročník SZŠ)
 • koordinátorka projektových aktivít
 • Odborný garant pre

 • vzdelávanie cudzincov
 • vzdelávanie slovenských žiakov prichádzajúcich z cudzojazyčného prostredia
 • Ing. Zdena Weagová

  -

 • učiteľka fyziky
 • učiteľka informatiky
 • učiteľka techniky
 • Mgr. Štefan Kontroš

  -

 • telesnej a športovej výchovy
 • učiteľ pracovného vyučovania v III. B, IV. A a IV. B triede SZŠ
 • koordinátor Didaktických hier a Účelového cvičenia
 • koordinátor Lyžiarskeho výcviku
 • koordinátor Plaveckého výcviku
 • Mgr. Slavomíra Katkovová

  -

 • učiteľka ruského jazyka
 • PhDr. Angelika Dubíková

  -

 • učiteľka nemeckého jazyka
 • Mgr. Michal Porvažník

  -

 • učiteľ španielskeho jazyka
 • Mgr. Gabriela Vojteková

  -

 • učiteľka náboženskej výchovy
 • Mgr. Zuzana Pastoreková

  I. oddelenie

  (I. A)

 • vychovávateľka SŠKD
 • Dominika Fudalyová

  II. oddelenie

  (I. B)

 • vychovávateľka SŠKD
 • Mgr. Jana Gajková

  III. oddelenie

  (II. A)

 • vychovávateľka SŠKD
 • koordinátorka výchovy k ľudským právam
 • Ivana Jarošová

  IV. oddelenie

  (II. B)

 • vychovávateľka SŠKD
 • koordinátorka prevencie a zdravotnej výchovy
 • koordinátorka voľného času v SŠKD
 • Katarína Frančáková

  V. oddelenie

  (III. A)

 • vychovávateľka SŠKD
 • Andrea Jevická

  VI. oddelenie

  (III. B)

 • vychovávateľka SŠKD
 • Mgr. Martina Eštoková

  VII. oddelenie

  (IV. A)

 • učiteľka hudobnej výchovy v V. A, VI. A 
 • VIII. A triede SZŠ
 • vychovávateľka SŠKD
 • koordinátorka environmentálnej výchovy
 • Bc. Simona Takácsová

  VIII. oddelenie

  (IV. B)

 • vychovávateľka SŠKD
 • Ing. Anna Golianová, PhD.

  X. oddelenie SŠKŽ

  (VIII. A)

 • vychovávateľka SŠKŽ
 • Zahraniční lektori

  Mark Colin Britten
 • lektor anglického jazyka
 • Jake Edmonds
 • lektor anglického jazyka
 • Technicko – hospodárski zamestnanci

  Mgr. Stanislava Krasnayová
 • administratívna pracovníčka
 • sekretárka
 • hospodárka školy
 • Ing. Veronika Voľanská
 • účtovníčka
 • mzdárka
 • personalistka