0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

funkčné obdobie 2017-2021

Zloženie Rady školy Mená členov Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 1. Mgr. Jana Uličná
 2. Mgr .Štefan Kontroš
Zvolený nepedagogický zamestnanec
 1. Mgr. Stanislava Krasnayová, zapisovateľka Rady školy
Zvolení zástupcovia rodičov
 1. PhDr. Zuzana Sedláková, predsedníčka Rady školy
 2. Alexandra Lešková
 3. Ing. Norbert Faith
 4. Ing. Andrea Blašková
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 1. Ing. Veronika Voľanská
  • ekonomická a mzdová pracovníčka
 2. PaedDr. Oľga Pivarníková
  • odborný radca OÚ, Košice
 3. MVDr. Tatiana Kokinčáková, PhD., MHA, MBA