0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

OZ HUMAN v spolupráci so Súkromnou spojenou školou (ďalej „SSŠ“), organizačnou zložkou Súkromná základná škola bude organizovať od decembra 2018 do marca 2019 prípravné kurzy zamerané na prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky z matematiky, zo slovenského jazyka a z anglického jazyka pre žiakov 5.ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na SSŠ, organizačnej zložke Súkromné gymnázium s osemročným štúdiom.

Bližšie informácie

OZ HUMAN

V januári 2007 bolo oficiálne zaregistrované Občianske združenie H U M A N so sídlom: Súkromná základná škola Starozagorská 8, 040 23 Košice.

Cieľ a činnosti občianskeho združenia

 1. Cieľom Občianskeho združenia HUMAN (ďalej len "OZ") je podporovať predovšetkým vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov školy, ďalší odborný rast učiteľov, zahraničné kontakty a reprezentáciu školy v rámci SR a v zahraničí. Združenie bude pomáhať pedagógom rozvíjať také výchovno-vzdelávacie postupy, ktoré motivujú deti k pozitívnemu vzťahu k učeniu. Zároveň bude podporovať aktívnu spoluprácu rodičov a pedagógov, otvorenosť vyučovacieho procesu a voľnočasových aktivít žiakov.
 2. OZ je dobrovoľné združenie občanov, právnických a fyzických osôb, inštitúcií a spolkov, ktorí majú záujem o problematiku výchovy a vzdelávania žiakov, o upevňovanie ich psychického a fyzického zdravia ako aj rozvíjanie ich schopností, talentu a nadania.
 3. Združenie bude podporovať aktivity predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:
  • Modernizácia materiálno – technického zabezpečenia školy (aktivizácia učebných pomôcok, školského zariadenia a didaktickej techniky, knižnično – informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup pomôcok, softvérové vybavenie výpočtovej techniky).
  • Finančná podpora a ocenenie žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v prospechu,sa umiestnili v súťažiach na popredných miestach,boli aktívni v rámci podujatí organizovaných školou - vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity (napr. vzdelávacie kurzy, pobyty výmenného, vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, záujmová činnosť žiakov, ochrana životného prostredia).
  • V spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy, organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy, nadväzovanie kontaktov školy s inými inštitúciami v rámci republiky i v zahraničí.
  • Vzdelávacie aktivity pre žiakov a rodičov (antistresové programy,tréningy, prednášky, semináre, sociálno-psychologické výcviky zamerané na psychické a fyzické zdravie.
  • Propagácia školy na verejnosti (vydávanie časopisu informujúceho o dianí v škole alebo v Občianskom združení, oslavy jubileí školy, publikačná a edičná činnosť školy).
  • Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy (lektorské a poradenské služby školy).
 4. Prioritným cieľom Občianskeho združenia bude spolupracovať pri vytváraní optimálnych personálnych, priestorových, právnych a finančných podmienok pre ďalší rozvoj inovačných pedagogických projektov. K dosahovaniu týchto cieľov bude združenie prispievať osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním diskusných fór, spoločenských a kultúrnych podujatí a iných aktivít.

Dokumenty na stiahnutie