0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Máj 2019 - aktivity školy

Vážení rodičia, tento mesiac SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8,Košice pripravuje:

Zoznam aktivít v tomto mesiaci

Prezentácie pre rodičov

Aktualizované dňa 06.05.2019

Tešíme sa na Vás

Informácie k poukázaniu 2 % z daní za rok 2018

Vážení rodičia,

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice sa opäť uchádza o Vašu priazeň a prosí Vás o poukázanie 2% Vašich už zaplatených daní za rok 2018.

Tento príspevok nie je príspevkom navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Ďakujeme všetkým, ktorí po minulé roky prispeli svojimi 2% a vďaka, ktorým sme mohli:

  • zmodernizovať materiálno-technické zabezpečenie školy,
  • organizačne a obsahovo zabezpečiť medzinárodné kontakty, nadväzovanie kontaktov školy s inými inštitúciami v zahraničí, povinné poplatky školy zaradenej medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme),
  • zabezpečiť vzdelávacie podujatia pre učiteľov za účelom odborného rastu v oblasti uplatňovania medzinárodného programu v podmienkach školy.

Aj Vy môžete podporiť výchovno-vzdelávací proces
na našej škole.

Ďakujeme.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

http://rozhodni.sk/poukazatel/

Informácie k poukázaniu 2 % z daní za rok 2018

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

OZ HUMAN v spolupráci so Súkromnou spojenou školou (ďalej „SSŠ“), organizačnou zložkou Súkromná základná škola bude organizovať od decembra 2018 do marca 2019 prípravné kurzy zamerané na prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky z matematiky, zo slovenského jazyka a z anglického jazyka pre žiakov 5.ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na SSŠ, organizačnej zložke Súkromné gymnázium s osemročným štúdiom.

Bližšie informácie

Školenie PYP

V dňoch 22. 08. – 23. 08. 2018 sa vedenie školy Súkromnej spojenej školy a vyučujúci I. stupňa Súkromnej základnej školy (ďalej „SZŠ“) zúčastnili vzdelávacieho podujatia Making the PYP happen in the classroom k medzinárodnému programu Primary Years Programme pod vedením Jacquline Williams, lektorkou vyslanou organizáciou International Baccalaureate. Zúčastnení vyučujúci si prehlbovali svoje vedomosti a porozumenie základných prvkov uvedeného programu. Lektorka pre nich pripravila rôzne aktivity, ktoré môžu uplatňovať vo vyučovaní a u žiakov rozvíjať zručnosti, vlastnosti z profilu IB žiaka, postoje, vedomosti a koncepty. Tiež pracovali na skvalitnení bádateľského programu pre žiakov I. stupňa SZŠ, ktorý je súčasťou vzdelávacích plánov medzinárodného programu PYP. Zoznámili sa s možnosťami, ako skvalitňovať implementáciu medzinárodného programu v podmienkach školy, a tým inovovať a skvalitňovať výučbu vyučovacích predmetov.

Fotogaléria

Primary Years Programme

Vážení rodičia,

s potešením Vám oznamujeme, že po dôkladnom posúdení našej žiadosti bola Súkromná spojená škola, Starozagorská 8,Košice zaradená medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme), ktorý z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi organizácia International Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Ponúkajú ho vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Hlavným poslaním programu PYP je rozvíjať akademickú, sociálnu a emocionálnu stránku každého žiaka. PYP podporuje nezávislé zručnosti učenia a povzbudzuje každého žiaka, aby prevzal zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Kľúčovým faktorom je snaha o výchovu medzinárodne zmýšľajúceho jedinca, schopného orientovať sa vo svete. Tešíme sa, že aj takouto formou sa bude naša škola rozvíjať a zároveň poskytovať európsku aj svetovú dimenziu vo vzdelávaní žiakov. Keď rastie duch školy, rastú aj Vaše deti.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Stretnutie k programu Primary Years Programme

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR schválilo od školského roku 2017/2018 projekt experimentálneho overovania Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8,Košice s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku v rámci primárneho vzdelávania pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Zámerom projektu je naučiť žiakov prostredníctvom fonetickej metódy vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý počujú.

10. výročie školy

2006 - 2016

Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a spomína, rekapituluje profesionálnu cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch života.

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy bola pred 10 rokmi zaradená MŠ VV a Š SR do siete základných škôl a privítala svojich prvých 10 žiakov. Bolo to
1. septembra 2006.

Píše sa školský rok 2016/2017 a naša škola oslavuje svoje 10. narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko, čo sa za tie roky urobilo. ... ďalej.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Ďakovný list | Bulletin

Slávnostná recepcia
-- Fotogaléria --

Prezentácia
10. výročie založenia školy

Akadémia
10. výročie založenia školy

Pomáhame

Vitajte na stránkach Súkromnej základnej školy HUMAN

Nachádzate sa na webovej stránke Súkromnej základnej školy HUMAN sídliacej na Starozagorskej ul. 8 v Košiciach. Naša škola poskytuje široké spektrum školských aj mimoškolských aktivít. Naším cieľom je umožniť rodičom, ale najmä žiakom vysokú kvalitu vzdelávania a výchovy. Veríme, že na našej webovej stránke nájdete všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú a rozhodnete sa zapísať Vaše dieťa k nám.

zriaďovateľka a riaditeľka školy
Mgr. Eva Bednáriková

Welcome to the website Associated Private School

Private Primary School & Private Grammar School

Information leaflet about school for parents

Read more about Associated Private School, Starozagorská 8, Košice. Our school is unique in its concept, educational programme and organization of pupils' education. Within its two organizational units - Primary Private School and Private Grammar School, the institution offers its pupils the development of communicative competences and English Language skills....

Odporúčame

Časopis Rodina a škola

Vážení čitatelia našej webovej stránky, ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú zaujímavé a najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov.

http://www.skvelarodina.sk