0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Otvorenie školského roku 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 o 9.00 hodine v areáli Domu ľudového tanca  slávnostným otvorením školského roku 2019/2020 začala škola  písať štrnásty rok svoju históriu . Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka VI.A triedy Nicol Heldová slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom pedagogický zbor. Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila žiakom školy, učiteľom a rodičom. Pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, má v nej svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Rodičom pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2019/2020.

           Vo svojom príhovore tiež spomenula, že v úzkej spolupráci s rodičmi a pod kvalitným vedením našich pedagógov budú  žiaci vedení  k dosahovaniu vysokého štandardu v primárnom  a sekundárnom vzdelávaní. Jednou z priorít našej školy je snaha aj ďalej pokračovať v kvalitnej príprave žiakov v oblasti  cudzích jazykov, a tak napĺňať Európsku značku za výučbu CJ udelenej Európskou komisiou v roku 2010. Vyjadrila obrovskú radosť z ďalších splnených ambícií školy, a to v oblasti profilácie našej školy, ktoré nie sú bežné na existujúcich školách či už v rámci regiónu, ale aj školách v rámci SR a na medzinárodnej úrovni - vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného CSc., realizácia projektu  experimentálneho overovania vvyučovania  anglického  jazyka pod názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku v rámci primárneho vzdelá-vania pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, orientácia školy na medzinárodné vzdelávanie tým, že od 1.septembra 2017 je škola zaradená ako druhá škola v SR medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme), ktorý riadi organizácia International Baccalaureate Organization (AJBI) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku.

            Na záver svojho príhovoru vyjadrila tiež želanie, aby škola tak ako doteraz bola školou  s vysokou úrovňou vzdelávania žiakov, kolektívnej práce ako aj humánnych  vzťahov.

Popriala všetkým žiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2019/2020.