0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Začíname s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha

Vážení rodičia, milí priatelia,

naša škola – Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice sa aktívne zapojila do celoslovenskej súťaže O2 Dobrá vec. Vďaka Vám a Vášmu hlasovaniu vyhrala O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok 2019/2020 zadarmo.

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

„O2 Športová Akadémia Mateja Tótha nie je pasívny projekt, ktorým deťom darujeme športové pomôcky, aby s nimi športovali, ale dávame im systematický proces športovania, ktorý neustále zdokonaľujeme a kontrolujeme.“

Získaním najvyššieho počtu hlasov v Košickom kraji vo svojej kategórii sa táto kvalitná voľnočasová aktivita bude realizovať v školskom roku 2019/2020 aj v priestoroch našej školy. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou výhry je aj športová sada, ktorú budú žiaci na tréningoch využívať.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

Prázdninové želanie

Vážení rodičia a milí žiaci,

na začiatku školského roku 2018/2019 som Vám všetkým priala pevné zdravie, žiakom úspechy v škole a dostatok sily na splnenie všetkých Vašich ambícií a Vám rodičom otvorenú komunikáciu ,aktívny prístup pri hľadaní tvorivých riešení v prípade potreby pomôcť Vašim deťom pri výchove a vzdelávaní. Som presvedčená, že sa Vám to podarilo. Veľmi pekne ďakujem. Žiaci, Váš talent, celoročná cieľavedomá príprava a usilovnosť v učení, slušné správanie, prekonávanie samého seba určite priniesli očakávané výsledky a urobili radosť nám a Vašim rodičom. Máte za sebou rok naplnený školskými povinnosťami a pred sebou dva krásne letné mesiace prázdninového oddychu a príjemného prežívania voľného času. Začínajú sa Vaše letné prázdniny. Prajem Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, blízkymi a priateľmi.

Vážení učitelia,

zvládli ste výborne a na kvalitatívne vysokej odbornej úrovni školský rok 2018/2019 v úlohe pedagóga, triedneho učiteľa, psychológa, manažéra, tvorcu projektov, vychovávateľa, odborného garanta, koordinátora, vedúceho metodického orgánu, inovátora výchovno –vzdelávacieho procesu. Ďakujem Vám za kvalitne vykonanú pedagogickú prácu za seba, v mene žiakov a za žiakov. Želám Vám, aby ste každý deň dovolenky prežili v kruhu svojich blízkych, zregenerovali duševné sily, naplnili sa pocitom šťastia a radosti, načerpali optimizmus a energiu. Teším sa na spoluprácu v školskom roku 2019/2020.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Prázdninové želanie

Primary Years Programme

Vážení rodičia,

s potešením Vám oznamujeme, že po dôkladnom posúdení našej žiadosti bola Súkromná spojená škola, Starozagorská 8,Košice zaradená medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme), ktorý z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi organizácia International Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Ponúkajú ho vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Hlavným poslaním programu PYP je rozvíjať akademickú, sociálnu a emocionálnu stránku každého žiaka. PYP podporuje nezávislé zručnosti učenia a povzbudzuje každého žiaka, aby prevzal zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Kľúčovým faktorom je snaha o výchovu medzinárodne zmýšľajúceho jedinca, schopného orientovať sa vo svete. Tešíme sa, že aj takouto formou sa bude naša škola rozvíjať a zároveň poskytovať európsku aj svetovú dimenziu vo vzdelávaní žiakov. Keď rastie duch školy, rastú aj Vaše deti.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

IB - Application for candidacy response letter

Stretnutie k programu Primary Years Programme

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR schválilo od školského roku 2017/2018 projekt experimentálneho overovania Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8,Košice s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku v rámci primárneho vzdelávania pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Zámerom projektu je naučiť žiakov prostredníctvom fonetickej metódy vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý počujú.

10. výročie školy

2006 - 2016

Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a spomína, rekapituluje profesionálnu cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch života.

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy bola pred 10 rokmi zaradená MŠ VV a Š SR do siete základných škôl a privítala svojich prvých 10 žiakov. Bolo to
1. septembra 2006.

Píše sa školský rok 2016/2017 a naša škola oslavuje svoje 10. narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko, čo sa za tie roky urobilo. ... ďalej.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Ďakovný list | Bulletin

Slávnostná recepcia
-- Fotogaléria --

Prezentácia
10. výročie založenia školy

Akadémia
10. výročie založenia školy

Pomáhame