0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Máj 2019 - aktivity školy

Vážení rodičia, tento mesiac SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8,Košice pripravuje:

Zoznam aktivít v tomto mesiaci

Prezentácie pre rodičov

Aktualizované dňa 06.05.2019

Tešíme sa na Vás

Informácie k poukázaniu 2 % z daní za rok 2018

Vážení rodičia,

Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice sa opäť uchádza o Vašu priazeň a prosí Vás o poukázanie 2% Vašich už zaplatených daní za rok 2018.

Tento príspevok nie je príspevkom navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Ďakujeme všetkým, ktorí po minulé roky prispeli svojimi 2% a vďaka, ktorým sme mohli:

  • zmodernizovať materiálno-technické zabezpečenie školy,
  • organizačne a obsahovo zabezpečiť medzinárodné kontakty, nadväzovanie kontaktov školy s inými inštitúciami v zahraničí, povinné poplatky školy zaradenej medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme),
  • zabezpečiť vzdelávacie podujatia pre učiteľov za účelom odborného rastu v oblasti uplatňovania medzinárodného programu v podmienkach školy.

Aj Vy môžete podporiť výchovno-vzdelávací proces
na našej škole.

Ďakujeme.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

http://rozhodni.sk/poukazatel/

Informácie k poukázaniu 2 % z daní za rok 2018

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

OZ HUMAN v spolupráci so Súkromnou spojenou školou (ďalej „SSŠ“), organizačnou zložkou Súkromná základná škola bude organizovať od decembra 2018 do marca 2019 prípravné kurzy zamerané na prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky z matematiky, zo slovenského jazyka a z anglického jazyka pre žiakov 5.ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na SSŠ, organizačnej zložke Súkromné gymnázium s osemročným štúdiom.

Bližšie informácie

Školenie PYP

V dňoch 22. 08. – 23. 08. 2018 sa vedenie školy Súkromnej spojenej školy a vyučujúci I. stupňa Súkromnej základnej školy (ďalej „SZŠ“) zúčastnili vzdelávacieho podujatia Making the PYP happen in the classroom k medzinárodnému programu Primary Years Programme pod vedením Jacquline Williams, lektorkou vyslanou organizáciou International Baccalaureate. Zúčastnení vyučujúci si prehlbovali svoje vedomosti a porozumenie základných prvkov uvedeného programu. Lektorka pre nich pripravila rôzne aktivity, ktoré môžu uplatňovať vo vyučovaní a u žiakov rozvíjať zručnosti, vlastnosti z profilu IB žiaka, postoje, vedomosti a koncepty. Tiež pracovali na skvalitnení bádateľského programu pre žiakov I. stupňa SZŠ, ktorý je súčasťou vzdelávacích plánov medzinárodného programu PYP. Zoznámili sa s možnosťami, ako skvalitňovať implementáciu medzinárodného programu v podmienkach školy, a tým inovovať a skvalitňovať výučbu vyučovacích predmetov.

Fotogaléria

Primary Years Programme

Vážení rodičia,

s potešením Vám oznamujeme, že po dôkladnom posúdení našej žiadosti bola Súkromná spojená škola, Starozagorská 8,Košice zaradená medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme), ktorý z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi organizácia International Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Ponúkajú ho vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Hlavným poslaním programu PYP je rozvíjať akademickú, sociálnu a emocionálnu stránku každého žiaka. PYP podporuje nezávislé zručnosti učenia a povzbudzuje každého žiaka, aby prevzal zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Kľúčovým faktorom je snaha o výchovu medzinárodne zmýšľajúceho jedinca, schopného orientovať sa vo svete. Tešíme sa, že aj takouto formou sa bude naša škola rozvíjať a zároveň poskytovať európsku aj svetovú dimenziu vo vzdelávaní žiakov. Keď rastie duch školy, rastú aj Vaše deti.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Stretnutie k programu Primary Years Programme

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR schválilo od školského roku 2017/2018 projekt experimentálneho overovania Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8,Košice s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku v rámci primárneho vzdelávania pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Zámerom projektu je naučiť žiakov prostredníctvom fonetickej metódy vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý počujú.

10. výročie školy

2006 - 2016

Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a spomína, rekapituluje profesionálnu cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch života.

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy bola pred 10 rokmi zaradená MŠ VV a Š SR do siete základných škôl a privítala svojich prvých 10 žiakov. Bolo to
1. septembra 2006.

Píše sa školský rok 2016/2017 a naša škola oslavuje svoje 10. narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko, čo sa za tie roky urobilo. ... ďalej.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Ďakovný list | Bulletin

Slávnostná recepcia
-- Fotogaléria --

Prezentácia
10. výročie založenia školy

Akadémia
10. výročie založenia školy

Pomáhame