0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dráma klub a hry v ANJ

Žiaci si v rámci záujmového  útvaru  Dráma klub a hry v ANJ pod vedením Mgr. Zuzany Richterovej rozširujú svoje poznatky z oblasti dramatického umenia, malých javiskových foriem, spevu rôznych piesní a recitácie literárnych útvarov. Záujmový útvar je venovaný dramatizácii anglicky textov a hrám v anglickom jazyku. Obsahovo je  zameraný na nácvik krátkych scénok  a rôznych divadelných foriem ako muzikál, pantomíma, bábko-herectvo a rozvoj jazykového prejavu v anglickom jazyku.