0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bádateľský krúžok

V Bádateľskom krúžku pod vedením Mgr. Barbory Martičekovej majú žiaci možnosť venovať sa poznávaniu prírody, porozumieť rozmanitosti živých organizmov, ich prostredí a vzájomných vzťahov. Skúmajú rôzne prírodniny, pozorujú ich vlastnosti za rôznych okolností a zisťujú, z čoho sa skladajú. Počas vyučovacej hodiny sa stanú malými vedcami a objaviteľmi. Skúšajú si rôzne pokusy, oboznamujú sa s fyzikálnymi a chemickými reakciami. Pozorujú a poznávajú prírodniny, javy v prírode, realizujú pokusy, osvojujú si biologickú terminológiu, pracujú s lupou, mikroskopom, kľúčmi a atlasmi na určovanie prírodnín. Rozvíjajú si pozitívny vzťah k životnému prostrediu.