0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hravá matematika

Záujmový útvar Hravá matematika navštevujú žiaci 4. - 5. ročníka SZŠ. Žiaci si pod vedením Mgr. Kornélie Vojtaníkovej rozvíjajú logického myslenie. Záujmový útvar je zameraný na učenie sa algoritmov, riešenia úloh matematických súťaží, hádaniek a hlavolamov. Žiaci si rozvíjajú schopnosť tvorby vlastných matematických úloh, súťaživosť, vzájomnú kooperáciu a záujem pracovať v tíme. Riešia úlohy z reálneho prostredia, hlbšie vnikajú do obsahu učiva a hľadajú súvislosti s inými tematickými celkami. Učia sa systematicky vypisovať a zovšeobec-ňovať riešenia, rozvíjajú si matematické myslenie. Nacvičujú si prácu v prostrediach Hejného matematiky.